Návštěvní řád

Vodní lyžování za elektrickým vlekem

Provozovatelem zařízení a areálu vodního lyžování je PANDA SPORT

Máchova 203, Stráž pod Ralskem

IČO: 63 77 85 56

I. Obecné ustanovení

1. Tento návštěvní řád je směrnice vydaná organizací PANDA SPORT, příspěvkové organizace (dále jen Panda sport), který je právoplatným provozovatelem areálu závěsného vodního lyžování (dále jen areál) a který určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu.

2. Účelem tohoto řádu je zejména zajištění bezpečnosti a zdraví všech návštěvníků a ochrany majetku v areálu, ochrany veřejného pořádku při konání sportovních akcí a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech sportovních, tréninkových, závodních a společenských aktivit, které se zde budou uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu. Každý svým vstupem do areálu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

II. Areál

 1. Areál slouží veřejnosti k trávení volného času a sledování sportovních a společenských akcí pořádaných v tomto areálu. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje výhradně Panda sport.
 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze v provozních hodinách. Vstup do areálu mimo tuto dobu a v nočních hodinách je povolen pouze se souhlasem ředitele Panda sport.
 3. Kromě zaměstnanců Panda sportu jsou oprávněni k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu Městská policie Stráž pod Ralskem a Police České republiky v rámci své zákonné pravomoci.

III. Chování v areálu

 1. Každý návštěvník je povinen se v prostoru areálu chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá. V rámci provozu může být celý areál po předchozí informaci pro veřejnost úplně celý uzavřen při konání soukromé nebo komerční akce.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny osob odpovědných za provoz areálu, dále Městské policie Stráž pod Ralskem, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby či jiných informačně-sdělovacích prostředků.
 1. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat platné právní předpisy České republiky, obecná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného nebo závadového jednání z prostor areálu bez předchozího varování okamžitě vyveden.

IV. Pobyt v areálu

a) Vstup do areálu

Vstup do areálu je povolen všem osobám starším 12 let, osoby mladší 12 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí.

b) Zákazy

Návštěvníkům areálu je zakázáno zejména toto:

 1. Vstupovat do oblasti, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám
 2. Ničit zařízení a vybavení areálu
 3. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
 4. Vjezd a používání jakýchkoli motorových vozidel uvnitř areálu.
 5. Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj a světlice
 6. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál
 7. Vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 8. Lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
 9. Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu po prostorách areálu a do vodní plochy
 10. Jakkoliv upravovat či měnit bez souhlasu ředitele Panda sport vyznačení tratě, překážky, prostory občerstvení a vybavení areálu
 11. Překrývat reklamní panely vlajkami nebo jiným způsobem zakrývat a poškozovat reklamní panely či jiné zařízení v areálu
 12. V celém areálu platí zákaz volného pohybu psů a jiných zvířat (pokuta v blokovém řízení až 1000,-)

Kdo poruší tyto zákazy, vystavuje se možnosti být vyveden z areálu, případně možnosti nebýt do areálu vpuštěn.

V. Prodej a reklama

Jakákoliv podnikatelská činnost jako například provozování občerstvení, prodej nebo půjčování sportovních potřeb, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným svolením ředitele Panda sportu.

VI. Práva správce – dohled

Právo k výkonu funkce správce má zaměstnanec pověřený ředitelem Panda sport

VII. Odpovědnost za škodu

 1. Panda sport nese odpovědnost za případné poškození zdraví návštěvníků a za věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v odborném poměru závislé činnosti.
 2. Za škody na věcech návštěvníků odložených v areálu a poškození zdraví pohybem v areálu Panda sport neodpovídá.
 3. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit obsluze vleku nebo baru.

Každý návštěvník odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí.

VIII. Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního a provozního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné toxické návykové látky. Vznikne-li podezření z trestného činu nebo přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky proti PANDA SPORT, příspěvková organizace
 3. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

IX. Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2018